Type your text here


Privacy

Artikel 1 Algemeen

Sporta-federatie vzw is de initiatiefnemer van Zeker Sporten en hecht veel waarde aan je privacy en de
bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Sporta-federatie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat:
- we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze
doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
- we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
- we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.
Als Sporta-federatie vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op
te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50
privacy@sporta.be
03/361.53.40

Artikel 2 Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Sporta-federatie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
- Het verstrekken van dienstverlening zoals omschreven in de algemene voorwaarden onder 1. Beschrijving
Mijn Beheer (contractuele grond)
- Het aanbieden en organiseren van sport (o.a. wedstrijden, competities, events,…) (gerechtvaardigd belang)
- Om te kunnen deelnemen aan bijscholingen en opleidingen van Sporta-federatie vzw (contractuele grond)
- Het versturen van nieuwsbrieven en promotionele acties (mits toestemming)
- Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
- Om een unieke identificatie te hebben van alle leden (wettelijke verplichting)

Artikel 3 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- Rijksregisternummer: In het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde
sportsector van 10 juni 2016 bepaalt de Vlaamse Overheid de gegevens die minimaal opgenomen moeten
worden in het ledenbestand van een Vlaamse sportfederatie. Met het oog op een unieke identificatie zijn de
sportfederatie en haar aangesloten sportclubs via dit decreet gemachtigd om het rijksregisternummer van
hun leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand. Sporta-federatie vzw gebruikt het
rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan haar aangesloten leden toe te kennen en
heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te
gebruiken of om informatie a.d.h.v. dit nummer met elkaar te verbinden.
- Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

Artikel 4 Wie verwerkt de gegevens
De gegevens worden uitsluitend verwerkt door Sporta-federatie vzw en zijn niet toegankelijk voor derden of
externe organisaties.

Artikel 5 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte
gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van
een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 6 Bewaartermijn
Sporta-federatie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Sporta-federatie vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar

Artikel 7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Sporta-federatie vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- We hebben een onafhankelijke Data Protection Officer (DPO) aangesteld die fungeert als externe
waakhond voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de
verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb
je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan
een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Artikel 9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:
Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50
privacy@sporta.be
03/361.53.40
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 10 Wijziging privacyverklaring
Sporta-federatie vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 07/06/2021.